Σηµείωση: Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα κοκκινα φρούτα – ή µερικά – µε κατεψυγµένα φρούτα.