ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ,  Chef, ιδιοκτήτης του «San Remo»