Σημείωση: Μπορείτε να αντικαταστήσετε την καβουρόψιχα με μύδια.