∆ηµήτρης ∆ηµητρίου Ιδιοκτήτης  Jimmy’s Kitchen

Παύλος Φλόγας Σεφ του εστιατορίου Jimmy’s Kitchen