ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ  Chef, ιδιοκτήτης του «San Remo»